Sử dụng Shortcode trong WordPress

0 656

Nếu bạn đang muốn tạo ra những nội dung phức tạp hay tạo những giao diện theo ý thích mà không thể tự code được thì việc sử dụng Shortcodes là một công cụ tuyệt vời, nếu như bạn sử dụng thành thạo Shortcodes thì bất cứ điều gì mà bạn muốn cũng đều có thể làm được

su dung shortcodes
Khái niệm cơ bản của shortcodes
Nói một cách dễ hiểu và theo kiểu Việt Nam thì Short -> ngăn, Code -> đoạn code, do đó Shortcode chính là một đoạn code ngắn;
Nói một cách khác thì Shortcodes chính là công thức sử dụng cho mọi trang wordpress và bạn có thể sử dụng Shortcodes ở bất kỳ nơi nào trong WordPress

Một số hàm cơ bản của Shortcode:

Function: do_shortcode() //gọi shortcode
Function: add_shortcode()//thêm shortcode
Function: remove_shortcode() //loại bỏ shortcode
Function: remove_all_shortcodes() //loại bỏ toàn bộ shortcode
Function: shortcode_atts() //lọc tham số shortcode
Function: strip_shortcodes() //xóa shortcode
Function: shortcode_exists() //thoát khỏi shortcode

Sử dụng Shortcode mọi nơi?

Text Widgets

Bạn muốn thêm shortcode trong vào các Widgets thì bạn thêm đoạn sau file functions.php của WordPress

add_filter( 'widget_text', 'shortcode_unautop');
add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode');

PHP Template
Chèn shortcode vào trong file php, nơi mà bạn muốn hiển thị.

<?php do_shortcode('[ten_shortcode]'); ?>

Comment

 add_filter( 'comment_text', 'shortcode_unautop');
 add_filter( 'comment_text', 'do_shortcode' );

Excerpts

add_filter( 'the_excerpt', 'shortcode_unautop');
add_filter( 'the_excerpt', 'do_shortcode');

Category, Tag, and Taxonomy Descriptions

 add_filter( 'term_description', 'shortcode_unautop');
 add_filter( 'term_description', 'do_shortcode' );
User Descriptions
<php $userdata = get_userdata($user_id);
echo do_shortcode($userdata->description); ?>

Insert Video Youtube:

[/youtube width="500" height="350" id="0KJ60uJZ3"]

Thay id video bằng id video của bạn

Để lại một bình luận